Seuran säännöt
images/spinners/IMG_0257.JPG

01

Yhdistyksen nimi

Helsingin Kanoottiklubi - Helsingfors Kanotklubb r.y.

 

02

Kotipaikka

Helsingin kaupunki.

 

03

Kieli

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.  Pöytäkirjat ja säännöt laaditaan suomen kielellä.  Sama sääntö koskee puheenjohtajan lausuntoja kokouksissa.

Lähtevät kirjeet laaditaan sillä kielellä, jota vastaanottaja on käyttänyt tai hänen oletetaan käyttävän.  Kokouskutsut julkaistaan molemmilla kielillä.


04

Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta toiminta-alueellaan siten, että mahdollisimman moni yhdistyksen jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.


05

Toiminta

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

1   tarjoamalla jäsenilleen

-      koulutustoimintaa

-      kuntoliikuntaa

-      retkeilytoimintaa

-      kilpailutoimintaa

-      nuorisotoimintaa

-      valmennus- ja harjoitustoimintaa

-   valistus- ja kasvatustoimintaa

-   tiedotus- ja suhdetoimintaa sekä

-   muuta samantapaista toimintaa tavoitteena kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

2   kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3      harjoittamalla julkaisutoimintaa.

4   ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

5   hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestämällä huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia ja -välineitä, harjoittamalla kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittämällä jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.


 

Jäsenet

06

Yhdistyksen jäsenet ovat joko vuosijäseniä, ainaisjäseniä, kunniajäseniä, kunniapuheenjohtajia tai kannattajajäseniä.

Vuosijäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.  Alle 15 -vuotiasta vuosijäsentä nimitetään näissä säännöissä nuorisojäseneksi.

Johtokunnalla on oikeus nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos hän

-   on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 15 vuotta tai

-   on suorittanut määrätyn ainaisjäsenmaksun tai

-   on tehnyt yhdistykselle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa.  Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö.  Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi yhdistyksen johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Yhdistys pitää jäsenistään yhdistyslain edellyttämää luetteloa.
 

07

Eroaminen

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus koska tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka myös suullisesti yhdistyksen pöytäkirjaan.

Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan tilikauden loppuun asti.
 

08

Erottaminen

Jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut, tai jos hän menettelyllänsä yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksellä oikeus erottaa hänet yhdistyksestä.

Jäsenen erottamisoikeus on johtokunnalla.  Jos jäsen erotetaan laiminlyötyjen maksujen vuoksi ei hänellä ole oikeutta valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle.

Jos jäsen erotetaan muusta syystä kuin laiminlyötyjen maksujen vuoksi ja hän on tyytymätön päätökseen, voi hän saattaa asiansa yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi.  Tämä edellyttää, että hän kuukauden kuluessa erottamispäätöksen postiin jättämisestä toimittaa johtokunnalle kirjelmän, jossa hän vaatii erottamispäätöksen käsittelemistä seuraavassa kokouksessa.  Erottamispäätöksen kumoaminen vaatii vähintään 2/3 ääntenenemmistön puolelleen.

 

Maksut

09

Vuosittain suoritettavan jäsenmaksun, ainaisjäsenmaksun, kannattajajäsenmaksun ja uusien jäsenten liittymismaksun seuraavalle toimintakaudelle määrää syyskokous.

Ainaisjäsenet, kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat ovat vapautettuja jäsenmaksuvelvollisuuksista.

Yhdistyksen jäsenilleen tarjoamista palveluista perittävistä maksuista määrätään erillisissä ohjesäännöissä, jotka syyskokous vuosittain hyväksyy.

Jäsen- ja muut edellä mainitut vuosittaiset maksut on suoritettava viimeistään toukokuun 1. päivään mennessä.  Uusien jäsenten tulee suorittaa maksunsa kolmen viikon kuluessa tultuaan hyväksytyksi jäseneksi.

Johtokunta voi perustellusta anomuksesta myöntää lykkäystä vuosittaisesta jäsenmaksusta vuosijäsenelle.
 

Hallinto

10

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kahdeksan (8) jäsentä.  Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.  Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan.

Jos johtokunnan jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee yhdistyksen kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudeksi toisen jäsenen.

Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta sihteerin ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme (3) johtokunnan jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai jommankumman varapuheenjohtajan lisäksi on vähintään neljä (4) muuta johtokunnan jäsentä läsnä.

Johtokunnan kokouksessa laaditaan pöytäkirjan jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.  Pöytäkirja tarkistetaan seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

1   toimia yhdistyksen ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti

2   olla vastuussa yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti

3   suunnitella ja kehittää yhdistyksen kokonaistoimintaa yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti

4   vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaan sekä valitsee tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä

5   vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta

6   vastata yhdistyksen kokousten antamista velvoitteista

7   pitää jäsenluetteloa

8   hoitaa yhdistyksen taloutta

9   hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa

10 hyväksyä ja erottaa jäsenet lukuun ottamatta kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia, jotka hyväksyy yhdistyksen kokous

11 valita tarvittaessa sekä erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

12 päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

13 ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii

14 luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta
 

11

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai jonkun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa.

Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.
 

Yleiset kokoukset

12

Kokouskutsu

Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen tiedotuslehdessä tai yhdistyksen syyskokouksen päättämässä pääkaupunkiseudulla ilmestyvässä päivälehdessä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
 

13

Äänioikeus

Nuorisojäseniä, erääntyneen jäsenmaksunsa laiminlyöneitä vuosi- ja kannattajajäseniä sekä kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta on jokaisella yhdistyksen vuosi-, kannattaja-, ainais- ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla yksi ääni.  Valtakirjalla ei saa äänestää.
 

14

Päätösvalta

Yhdistyksen kokouksella on ylin päätösvalta.  Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan voittaa mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, lippuäänestyksissä ja vaaleissa ratkaisee arpa.
 

15

Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen syyskokous pidetään lokakuun aikana ja kevätkokous tammi - helmikuussa johtokunnan määrääminä aikoina ja määräämissä paikoissa.

 

16

Ylimääräiset kokoukset

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä on jonkun määrätyn asian vuoksi tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen.  Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle.

Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä mainitulla tavalla esityksen.

 

17

Aloiteoikeus

Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle esitys viimeistään kevätkokouksen osalta joulukuun 15 päivään ja syyskokouksen osalta syyskuun 1 päivään mennessä.

 

18

Pöytäkirja

Kokouksessa laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.  Pöytäkirjan tarkistaa kaksi tehtävään valittua, kokouksessa läsnä ollutta jäsentä.

 

19

Kevätkokous

Kevätkokouksessa käsitellään

1   kokouksen avaus

2   valitaan kokoukselle

     -   puheenjohtaja

     -   sihteeri

     -   kaksi pöytäkirjan tarkistajaa - ääntenlaskijat

3   todetaan

     -      läsnäolijat

     -      äänioikeutetut jäsenet

4   todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5   esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6   päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edelliselle johtokunnalle

7   käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 17 kohdan mukaisesti esittämät muut asiat

8   kokouksen päättäminen
 

20

Syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään

1   kokouksen avaus

2   valitaan kokoukselle

     -   puheenjohtaja

     -   sihteeri

     -   kaksi pöytäkirjan tarkistajaa - ääntenlaskijat

3   todetaan

     -      läsnäolijat

     -      äänioikeutetut jäsenet

4   todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5   vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi

     -   jäsenmaksun, ainaisjäsenmaksun. kannattajajäsenmaksun ja uusien jäsenten liittymismaksun suuruudet

     -   kohdassa 09 mainitun ohjesäännön maksut ja niiden määräytymisperusteet

     -     toimintasuunnitelma

     -     talousarvio

     -     yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

6   valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi

7   valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintakaudeksi johtokuntaan neljä (4) jäsentä erovuorossa olevien tilalle

8   valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet

9   käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 17 kohdan mukaisesti esittämät muut asiat

10 kokouksen päättäminen
 

Tili- ia toimintakausi

21

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi alkaa marraskuun 1 päivänä ja päättyy lokakuun 31 päivänä.

 

22

Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahdessa peräkkäisessä vähintään yhden kuukauden väli ajoin pidettävässä kokouksessa vähintään 3/4 ääntenenemmistöllä tehty yhtäpitävä päätös.

Kokouskutsussa on mainittava, jos sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen tulee käsiteltäväksi.

Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen varat luovutettava johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimäisen kokouksen päätöksen mukaisesti.  Pesäselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.  Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

 

23

Yhdistyslaki

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslakia.

 

24

Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön.